Městské muzeum vedle své sbírkotvorné a výstavní činnosti podporuje i rozvoj regionálního bádání. Pro studenty a badatele můžeme poskytnout řadu materiálů k referátům, seminárním i vědeckým pracím věnovaným dějinám našeho regionu. Spolupráci nabízíme zejména školám a vzdělávacím institucím, ale dveře u nás mají otevřené i soukromí badatelé. Těžit lze jednak z obsáhlé odborné knihovny čítající přes 3000 svazků (součástí fondu i literatura regionální), jednak z rozsáhlých tematických fondů poskytujících například informace k historii spolkové činnosti, historii obcí i biografický materiál významných osobností města. V případě zájmu je nutné se předem objednat. Kontaktujte nás prosím alespoň týden před plánovanou návštěvou prostřednictvím e-mailu či telefonu.

Naše fondy se snažíme neustále doplňovat o nový materiál, proto rádi přijmeme odkazy fotografií, dokumentů i artefaktů týkajících se dějin našeho města. Jste členem místního spolku či klubu a shromažďujete jeho historii? Neváhejte nás kontaktovat. Spolupráce s námi je výhodná oboustranně. U nás bude o vaše pozůstalosti dobře postaráno a zůstanou veřejně přístupné i dalším generacím.

Výběr z našich sbírkových fondů

Fond mapy a plány – sbírka sdružuje mapy a plány regionálního i evropského významu. Vzácností jsou například originály skic stabilního katastru z okolí Mnichova Hradiště. Shromažďujeme i mapy a plány novodobé. V roce 2014 byla pro komfortnější badatelskou práci a ochranu map velká část fondu zdigitalizována.

Kroniky – Muzeum vedle městské kroniky uchovává i řadu dalších pamětnic mnichovohradišťského regionu, které jsou v mnoha případech jediným pramenem k poznáním minulosti. Ačkoliv mnoho kronik zůstává veřejnosti skryto ve vlastnictví soukromníků, snažíme se je alespoň dohledávat a pro budoucí generace pořizovat digitální kopie. Víte o nějaké vesnické kronice? Pak se na nás rovněž neváhejte obrátit…

Fotoalba Mnichovohradišťska – 23 alb fotografií Mnichova Hradiště poskytuje přehled o dřívější podobě nejrůznějších zákoutí, domů a významných objektů z města i jeho okolí. Fond byl pro lepší dostupnost zdigitalizován. V rámci činnosti muzea z něj pravidelně zveřejňujeme vybrané fotografie v rámci našich výstav i na internetu.

Fond školství – Tento fond poskytuje představu o vývoji školství na Mnichovohradišťku. Významným pramenem jsou zejména spisy Ústřední matice školské v Mnichově Hradišti, okresní školní rady, nebo například tzv. monografie města a okolních obcí zpracované místními učiteli. K dispozici jsou v několika případech i osobní dokumenty, školní deníky, školní řády či různé příležitostné tisky vydávané při významných výročích.

Fond Plakáty – Velmi bohatý fond plakátů poskytuje dobrý přehled o společenském a kulturním dění v Mnichově Hradišti a jeho nejbližším okolí od druhé poloviny 19. století do současnosti. Fond dokumentuje aktivity nejrůznějších spolků a sdružení, o nichž se v mnoha případech mnoho dalších informací nezachovalo. Jeho nejrozsáhlejší část tvoří plakáty domácích i hostujících divadelních společností, programy kin, pozvánky na taneční zábavy, agitační volební plakáty a mnoho dalších zajímavých archiválií.

Fond Osobnosti města – Ve fondu lze nalézt informace o několika desítkách osob spjatých svým životem a prací s Mnichovohradišťskem. Najdeme zde např. část pozůstalosti místního lékaře a vynikajícího ornitologa Alfréda Hořiceho, klášterského mlynáře, okresního starosty a poslance říšského směnu Josefa Düricha či plukovníka Vratislava Jandy, popraveného v roce 1949. Samostatné fondy tvoří pozůstalost Václava Sekery, místního lékárníka a vědce-botanika, dále malíře Bedřicha Ženíška a také politika Jana Švermy, národního hrdiny. Pozornost zaslouží také pozůstalost po Aloisi Svobodovi a Karlu Lochmanovi, obsahující opisy desítek archivních dokumentů týkajících se Mnichova Hradiště.

Fond spolky – Zahrnuje archiválie z činnosti spolků působících v Mnichově Hradišti v druhé polovině 19. století a první polovině 20. století. Jedná se např. o Čtenářskou besedu, Lázeňský spolek, Okrašlovací spolek, Klub velocipedistů a řadu dalších. Materiály poskytují informace o kulturním a společenském životě měšťanské společnosti té doby. Zvláštní fondy tvoří archiválie místního Sokola a hasičů.

Fond Svatební oznámení – Obsahuje téměř 200 oznámení o uzavření sňatku mnichovohradišťských občanů od 70. let 19. století do 30. let století 20. Století. Stejně tak jako následující fond může poskytnout velmi dobrou oporu například při rodopisném bádání.

Ve fondu Parte najdeme více než 1500 smutečních oznámení o úmrtí mnichovohradišťských občanů od 50. let 19. st do 40. let 20. století.