03. Pojmenování životní situace

Umístění stavby na lesním pozemku

04. Základní informace k životní situaci

Umístění stavby na lesním pozemku se řídí podle zákona o lesích (lesní zákon); jedná se o jiné využití a odnětí lesních pozemků podle § 13 až 17 - odnětí pozemků plnění funkcí lesa (dále jen "odnětí") a omezení využívání pozemků pro plnění funkcí lesa (dále jen "omezení").

Všechny lesní pozemky musí být účelně využívány k plnění funkcí lesů. Zákon výslovně stanoví, že využití lesních pozemků k jiným účelům je obecně zakázáno. Tento zákaz však nemůže být bezvýjimečný a o výjimce, která zpravidla předchází vlastnímu rozhodnutí o odnětí (o omezení) rozhoduje orgán státní správy lesů. V režimu ustanovení § 15 a 16 lesního zákona se provádí odnětí nebo omezení lesních pozemků pro plnění funkcí lesů, které může být trvalé nebo dočasné. Každé trvalé či dočasné rozhodnutí o odnětí lesních pozemků je podle § 17 zpoplatněno odvodem, z něhož se 60 % převádí do Státního fondu životního prostředí a 40 % obci, v jejímž katastrálním území k odnětí došlo. Výpočet výše poplatku za odnětí je nedílnou součástí žádostí o odnětí a stanoví se výpočtem podle přílohy lesního zákona.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost podává ten, v jehož zájmu má k odnětí či omezení dojít (například vlastník pozemku).

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost o odnětí pozemku plnění funkcí lesa (dočasné, nebo trvalé – žádost na webových stránkách na MěÚ Mnichovo Hradiště se podává na MěÚ Mnichovo Hradiště, Odboru životního prostředí, případně přímo jeho orgánu státní správy lesů. Je možné ji učinit jakoukoli vhodnou formou (např. písemně, nebo elektronicky).

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, přízemí vlevo, dveře č. 50, příslušný referent na úseku státní správy lesů a to v:

Pondělí 8:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 15:00
Středa 8:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 15:00
Pátek 8:00 – 13:00

Vyřizují

Lukáš Mauric, tel. 326 776 753, lukas.mauric@mnhradiste.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost obsahující následující náležitosti dle § 1/ písm. a) až k) vyhl. Ministerstva zemědělství č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění lesa:

 1. podrobné zdůvodnění požadavku s uvedením údajů o uvažovaném použití pozemků určených k plnění funkcí lesa,
 2. údaje o celkovém rozsahu pozemků určených k plnění funkcí lesa, jejichž zábor se předpokládá, podle způsobu záboru - trvalé nebo dočasné odnětí, trvalé nebo dočasné omezení, u dočasných záborů jeho počátek a konec,
 3. údaje o dotčených pozemcích určených k plnění funkcí lesa podle katastru nemovitostí (obec, katastrální území, parcelní číslo, druh, výměra pozemku, údaje o vlastníku a nájemci pozemku),
 4. snímek katastrální mapy s grafickým znázorněním požadovaného záboru, popřípadě geometrický plán,
 5. údaje lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy o lesních porostech na dotčených pozemcích, včetně jejich zařazení do hospodářských souborů a kategorií lesa,
 6. komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech a předpoklad zvýšených provozních nákladů,
 7. výpočet poplatku za odnětí
 8. u dočasného záboru návrh plánu rekultivace, pokud je nezbytný,
 9. územní rozhodnutí nebo stanoviska dotčených orgánů státní správy v případě, že se územní rozhodnutí nevydává, popřípadě se slučuje územní a stavební řízení,
 10. vyjádření vlastníka a nájemce dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa,
 11. vyjádření odborného lesního hospodáře nebo právnické či fyzické osoby pověřené touto funkcí.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář není stanoven. K dispozici je však k vašemu možnému využití elektronická žádost, kterou můžete buď přímo vyplnit a odeslat elektronicky, nebo ji vytisknout, ručně vyplnit a odeslat klasickým způsobem, tj. poštou, nebo osobním doručením.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Pro splnění stanovených náležitostí žádosti výpočet poplatku za trvalé, popřípadě dočasné odnětí nebo omezení z pozemků určených k plnění funkcí lesa podle § 17 lesního zákona a dále komplexní výpočet náhrad škod na lesních porostech a předpoklad zvýšených provozních nákladů (ustanovení § 1/ písm. f) a g), vyhlášky č. 77/1996 Sb.). V rozhodnutí je definována státní instituce a číslo jejího účtu u které se hradí stanovené platby.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Záležitost bude vyřízena do 30 dnů od podání žádosti, v případě místního šetření nebo ústního jednání může být prodloužena do 60 dnů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 • Vlastník žádosti dotčeného lesního pozemku, pokud není sám žadatelem
 • Odborný lesní hospodář vlastníka dotčeného lesního pozemku.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Při nedodržení postupu může být uložena sankce za přestupek podle lesního zákona až do výše 1 milionu Kč.

27. Popis byl naposledy aktualizován

5.12.2018