Dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, § 4 obecní úřad obce s rozšířenou působností zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí, a to zejména dle  § 1 v těchto situacích:

 • ochranu práv dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
 • ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
 • působení směřující k obnovení  narušených funkcí rodiny,
 • zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

1. patro, kancelář č. 106

 • Martina Koliášová, Dis. – pracovnice náhradní rodinné péče, sociální pracovnice (terénní práce, výkon kolizního opatrovnictví). V péči má rodiny s nezletilými dětmi, které mají příjmení začínající  písmenem AJ a dále rodiny a děti v náhradní rodinné péči.
  Tel: 326 776 702
 • Lenka Kočišová, Dis. – sociální pracovnice (terénní práce, výkon kolizního opatrovnictví). V péči má rodiny s nezletilými dětmi, které mají příjmení začínající písmenem K až Z.
  Tel: 326 776 701
 • Bc. Soňa Košková – kurátorka pro děti a mládež pro celé území ORP Mnichovo Hradiště a zástup sociální pracovnice (terénní práce, výkon kolizního opatrovníka).
  Tel: 326 776 703

Jaké doklady je nutné mít sebou

Pro poradenství či oznámení nejsou nutné žádné doklady. Pro další řešení situace např. u soudního jednání budou požadované doklady upřesněny.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro poradenství a jednání na OSPOD nejsou žádné formuláře třeba. Pro další řešení situace např. u soudního jednání poskytujeme vzory návrhů osobně na výše uvedeném pracovišti, nebo na webových stránkách města v sekci formuláře ke stažení.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou žádné poplatky, nic se nehradí ..

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bez stanovených lhůt ...

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, může obecní úřad obce s rozšířenou působnosti dle § 12 uložit rodičům povinnost využít odbornou poradenskou pomoc, nebo nezletilým dle § 13 uložit výchovné opatření (napomenutí, stanovení dohledu, uložení zákazu určitých činností, uložit povinnost účastnit se terapie, nařízení pobytu ve středisku výchovné péče).

Nejčastější dotazy

Rozvádím se s manželem / manželkou a nevím, jak upravit péči o dítě/děti
Rozcházím se s partnerem / partnerkou a nevím, jak upravit péči o dítě/děti

Rozpad rodiny či vztahu má vždy dopad i na nezletilé děti v ní žijící. Situaci v každé rodině je však třeba posoudit jednotlivě, záleží na mnoha faktorech (délka trvání vztahu/manželství, počet dětí z tohoto vztahu či z předchozích / dalších vztahů, finanční zabezpečení rodiny, možnosti péče jednotlivých rodičů atd).  Není tedy možné podávat jednotný návod na řešení těchto situací. Poradenství poskytneme na našem pracovišti vždy individuálně, s přihlédnutím k dané situaci, osobně také předáme vzory návrhů na úpravu výchovy a výživy nezl. dětí. Schůzku si sjednejte telefonicky, nebo se dostavte v úředních hodinách.

Chci přijmout dítě do náhradní rodinné péče – jaké jsou její formy, jak se žádá?

Existuje několik forem náhradní rodinné péče (NRP) - pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, osvojení. Do NRP lze přijmout i dítě v příbuzenském poměru. Všechny potřebné informace a formuláře Vám předáme osobně na zdejším oddělení OSPOD, opět dle individuální situace žadatelů. Kontaktujte paní Martinu Koliášovou a sjednejte si informační schůzku.

Moje dítě má výchovné problémy, potíže se školní docházkou,  s návykovými látkami, spáchalo trestný čin

Svou situaci můžete konzultovat osobně či telefonicky na našem oddělení s kurátorkou pro mládež, Bc. Soňou Koškovou. Ta může doporučit vhodné postupy ve spolupráci s dalšími institucemi (výchovné, psychologické či protidrogové poradenství aj.). Spolupracuje např. u výslechů mladistvých na Policii ČR, s Probační a mediační službou, výchovnými a diagnostickými ústavy.

Mohu na OSPOD oznámit informace o ohrožených nezletilých dětech i anonymně?

Platí, že každý je oprávněn upozornit OSPOD na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské odpovědnosti, případně na skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti plynoucí z rodičovské odpovědnosti, nebo pokud je mu známo, že nezletilé dítě spáchalo trestný čin, či na něm byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, svobodu a lidskou důstojnost, nebo je dítě ohroženo násilím mezi rodiči nebo jinými osobami, pokud tyto skutečnosti trvají či nepříznivě ovlivňují vývoj dítěte.  Oznámení lze podat osobně, písemně (poštou, předáním písemného oznámení na podatelně úřadu či e-mailem), i telefonicky. Oznámení lze podat anonymně.  Pokud však oznamovatel žádá o zpětnou informaci, musí na sebe uvést kontakt, aby mu bylo možno ve lhůtě 30ti dnů podat zprávu (dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí § 7). V případě trestného činu však dále platí oznamovací povinnost, kterou všem občanům ukládá zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník. Ten vymezuje v § 367 a 368 situace, kdy nepřekažení trestného činu (tedy situace, kdy trestnému činu nezabráníme) či jeho neoznámení (víme, že byl trestný čin spáchán, a necháme si to pro sebe) může vést k tomu, že budeme sami stíháni (dopustíme se sami činu trestného).  V souvislosti s dětmi jde zejména o činy týrání svěřené osoby, těžké ublížení na zdraví, zabití, vraždy, pohlavní zneužití, znásilnění, zneužití dítěte k výrobě pornografie.

Oznamovací povinnost mají státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení a poskytovatelé zdravotních služeb. Pokud oznamovatel požádá, úřad jej ve lhůtě 30ti dnů informuje zda shledal či neshledal ohroženost u daného dítěte (dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí § 10).

Mohou samotné nezletilé děti požádat o ochranu OSPOD?

Dítě má právo požádat orgány sociálně-právní ochrany (a další státní orgány dle zvl. předpisů)  o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv, tyto orgány jsou povinny dítěti poskytnout odpovídající pomoc. Dítě má právo požádat o pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za jeho výchovu. Kontakt může proběhnout osobně na oddělení OSPOD, písemně (poštou, předáním písemného oznámení na podatelně úřadu či e-mailem), i telefonicky. Dítěti bude přiměřeně dle jeho věku a rozumových schopností vysvětleno vše o závažných věcech jeho osoby se týkajících (dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí § 8).