03. Pojmenování životní situace

Zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla do registru silničních vozidel

(přihlášení vozidla, které již bylo registrováno; dědictví; majetkové vypořádání manželů; leasing; přechod vlastnictví mezi obch. společnostmi nebo mezi obch. společností a fyzickou osobou)

04. Základní informace k životní situaci

Zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla do registru silničních vozidel je stanoven zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše silniční motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo do registru silničních vozidel na základě písemné žádosti vlastníka silničního vozidla, popřípadě společné žádosti vlastníka a osoby, která je v žádosti uvedena jako provozovatel silničního vozidla, pokud

 • a) technická způsobilost silničního vozidla k provozu na pozemních komunikacích byla schválena,
 • b) je splněna povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se takového vozidla,
 • c) byla při pořízení silničního vozidla z jiného členského státu zaplacena daň z přidané hodnoty, stanoví-li tak zvláštní předpis,
 • d) silniční vozidlo není vedeno jako pohřešované nebo odcizené v Schengenském informačním systému nebo v informačním systému Policie ČR nebo tato informace není zjištěna v centrálním registru silničních vozidel,
 • e) provozovatel silničního vozidla má na území ČR
  • 1. trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl, nebo
  • 2. sídlo, jedná-li se o právnickou osobu.

Zápis změny vlastníka provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností

 • a) v případě převodu vlastnického práva na základě společné žádosti dosavadního a nového vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, není-li totožný s dosavadním nebo novým vlastníkem,
 • b) v případě přechodu vlastnického práva (např. dědictví, majetkové vypořádání, transformace obchodních společností, ukončení leasingové smlouvy) na základě žádosti nového vlastníka silničního vozidla.

Zápis změny provozovatele provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě společné žádosti vlastníka a nového provozovatele, nebo žádosti provozovatele silničního vozidla, má-li být novým provozovatelem silničního vozidla jeho vlastník.

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla nebo oznámení se podává do 10 pracovních dnů ode dne převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Zápis změny vlastníka (provozovatele) silničního vozidla do registru silničních vozidel provádí kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. K jednání se dostaví společně dosavadní vlastník (provozovatel) i vlastník nový (provozovatel), popř. mohou být vzájemně zastoupeni na základě ověřené plné moci.

Vyřizují:

Provozní doba

 • Po a St: 8.00 - 17.00
 • Út a Čt: 8.00 - 13.00, 13.00 - 15.00 (doporučujeme předem telefonní ověření přítomnosti pracovníka),
 • Pá: 8.00 - 13.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • a) „Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla“,
 • b) doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas, popř. doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území ČR nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území ČR),
 • c) plná moc s úředně ověřeným podpisem (v případě, že se jeden z účastníků nedostaví)
 • d) doklad o technické způsobilosti („velký technický průkaz“),
 • e) osvědčení o registraci vozidla („malý technický průkaz“),
 • f) protokol o evidenční kontrole, popř. pravidelné kontrole; předložený doklad nesmí být starší 30 dnů,
 • g) doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta),
 • h) doklad o nabytí v případě přechodu vlastnického práva (např. rozhodnutí o dědictví, majetkovém vypořádání, ukončení leasingové smlouvy apod.)

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla, formulář je k dispozici na odboru dopravy.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou dány položkou 26a) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů:

 • 300 Kč, motocykl do 50 cm3
 • 500 Kč, motocykl nad 50 cm3
 • 800 Kč, motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly
 • 500 Kč, přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti
 • 700 Kč, přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti

Od poplatku jsou osvobozeni držitelé ZTP nebo ZTP/P a zápisy do registru vozidel prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo o zániku společného jmění manželů.

Od 1. 1. 2009 je povinen vlastník vozidla kategorie M1 a N1 při první registraci nebo přeregistraci vozidla uhradit kromě poplatku za registraci ještě poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Jeho výše závisí na údaji o homologacích emisí v technickém průkazu, podle kterých jsou vozidla rozdělená do jednotlivých stupňů:

 • EURO 0 (10.000 Kč)
 • EURO 1 (5.000 Kč)
 • EURO 2 (3.000 Kč)

Od tohoto poplatku jsou též osvobozeni držitelé ZTP nebo ZTP/P a zápisy do registru vozidel prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo o zániku společného jmění manželů. Poplatek se však platí při následující přeregistraci vozidla následující po registraci nebo přeregistraci, při kterých byl žadatel od poplatku osvobozen.

Tento poplatek se neplatí u vozidel, která splňují minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3, a dále v případě vozidel zapsaných v registru silničních vozidel, pro která je vydán platný doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost.

Správní poplatky lze uhradit v hotovosti nebo platební kartou v pokladně budovy. Správní poplatek je splatný před provedením úkonu.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zpravidla se věc vyřizuje na počkání (cca 25 min.), v komplikovaných případech se postupuje dle správního řádu, kde je lhůta pro vyřízení stanovena do 30 dnů.

Obecní úřad s rozšířenou působností

 • a) zapíše do technického průkazu silničního vozidla údaje o novém vlastníku nebo provozovateli silničního vozidla a nové osvědčení o registraci vozidla („malý TP“), popř. údaj o zaplacení poplatku na podporu sběru a využití autovraku,
 • b) odejme dosavadní osvědčení o registraci silničního vozidla a vydá nové osvědčení.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 • nepožádá o zápis změny vlastníka silničního vozidla do 10 pracovních dnů. Za přestupek lze uložit pokutu do 50.000 Kč;

Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

 • nepožádá o zápis změny vlastníka silničního vozidla do 10 pracovních dnů. Za správní delikt se uloží pokuta do 50.000 Kč;

21. Nejčastější dotazy

Je nutné měnit tabulku s registrační značkou při změně bydliště do jiného kraje?

Od 1. 1. 2015 je zákonná povinnost výměny tabulky s registrační značkou zrušena.

Je nutné předložit v rámci dědictví při přepisu vozidla z dědice na nového vlastníka 2 evidenční kontroly?

Není, pokud se přepis provádí v rámci jednoho úředního úkonu. V takovém případě
žadatel předloží pouze jednu evidenční kontrolu znějící na nového majitele (žadatele), přičemž dědic bude v protokolu o evidenční kontrole uveden jako majitel současný.

 

27. Popis byl naposledy aktualizován

01.11.2019