03. Pojmenování životní situace

Potřebuji vystavit nový občanský průkaz.

04. Základní informace k životní situaci

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občanský průkaz může mít i občan mladší 15 let, občan, jehož svéprávnost byla omezena a rovněž občan, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

Typy občanských průkazů

 • občanské průkazy se strojově čitelnými údaji (nové občanské průkazy)
  se vydávají občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let a občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let. Občan si může zvolit, zda požádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo bez čipu.
 • občanské průkazy bez strojově čitelných údajů
  • s dobou platnosti na 6 měsíců, jestliže nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, protože došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo ke katastrofě či jiné mimořádné události,
  • s dobou platnosti na 3 měsíce, jestliže o něj požádá občan bezprostředně po nabytí českého státního občanství,
  • s dobou platnosti na 1 měsíc na žádost občana v případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu, nebo pokud občan potřebuje občanský průkaz v souvislosti s výkonem volebního práva; žádost o jeho vydání se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.

Všechny typy občanských průkazů lze použít k cestě do států Evropské unie.

Upozornění: Dosavadní občanské průkazy platí po dobu v nich uvedenou. Pokud má občan platný doklad a nedošlo ke změně údajů, nelze provádět jeho výměnu (s výjimkou vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem).

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O vydání občanského průkazu žádá:

 • občan starší 15 let; předložením žádosti a dokladů potřebných pro vydání občanského průkazu může občan pověřit jinou osobu, která se nemusí prokazovat plnou mocí (pokud se občan rozhodne, že pro účely vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji využije fotografie a podpis vedené v informačním systému evidence cestovních dokladů a od 1. ledna 2013 i v informačním systému evidence občanských průkazů, od jejichž pořízení neuplynula doba delší než 1 rok),
 • za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která na základě soudního rozhodnutí pečují o občana mladšího 15 let. Tyto osoby k žádosti připojují souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným podpisem. Úředně ověřený souhlas se nevyžaduje, jestliže zákonný zástupce vyjádřil svůj souhlas a žádost podepíše před obecním úřadem obce s rozšířenou působností, u něhož se žádost podává. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.
 • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, podává žádost opatrovník nebo jiný zákonný zástupce, pokud mu nebyl opatrovník ustanoven.
 • Za občana staršího 15 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejich oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

Upozornění: Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, je nutná při podání žádosti osobní přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, z důvodu pořizování jeho fotografie a podpisu. Občan, který podává žádost o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost.

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Mnichovo Hradiště, odbor správních činností a živnostenský úřad, Masarykovo náměstí 1, 295 01  Mnichovo Hradiště.

Kontaktní osoby:

 • Petra Havlová, tel: 326 776 644
 • Věra Prchlá, tel: 326 776 645

10. Jaké doklady je nutné mít sebou

Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu:

 • doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů,
 • nepodává se vyplněná žádost na úředním tiskopisu; žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost.
 • fotografii lze za účelem vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji pořídit dvěma způsoby:
  • u obecního úřadu obce s rozšířenou působností; fotografii pořizuje úředník při podání žádosti,
  • u fotografa, který ji elektronicky zašle prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož občan žádá o vydání občanského průkazu.

Jedná-li se o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (v tomto případě jde o občanský průkaz s platností do 6 měsíců), potom:

 • vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu,
 • dvě fotografie,
 • doklady stanovené zákonem (viz níže), popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v informačním systému evidence obyvatel, evidence občanských průkazů a evidence cestovních dokladů.

Fotografie musí mít tyto náležitosti

 • hladký povrch; v černobílém nebo barevném provedení; obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu, s rovnými nebo zaoblenými rohy s poloměrem r = 3 mm +/- 0,5 mm, o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm,
 • zobrazuje hlavu a horní část ramen zobrazované osoby, a to v předním čelném pohledu. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu,
 • odpovídá podobě zobrazované osoby v době podání žádosti. Pohled přes rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné. Zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Brýle osoby na fotografii nesmí zakrývat oči a vytvářet odlesky. Pokrývka hlavy z náboženských nebo zdravotních důvodů nesmí na obličeji vytvářet stíny,
 • mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm,  
 • pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světle modré, popřípadě světle šedé barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje. Nelze provádět retuše ani jiné úpravy negativu ani pozitivu fotografie, popřípadě digitální fotografie osoby, ani jejího tisku.

Doklady předkládané k vydání občanského průkazu

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

 • K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, se předkládá:
  • rodný list,
  • doklad o státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání.
 • K vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství udělením, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, se předkládá:
  • rodný list, to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce bezprostředně po nabytí státního občanství udělením,
  • doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán občanský průkaz.
 • K vydání  prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, se předkládá
  • rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán,
  • rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti,
  • občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.
 • Při vydání nového občanského průkazu se předkládá
  • dosavadní občanský průkaz, doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, diplom). Doporučujeme požádat 30 dnů před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu. Pokud bude občanský průkaz při podání žádosti již neplatný, nelze jím prokazovat zapsané údaje a bude vyžadován rodný list, popř. další doklady.
  • občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost a předložit potvrzení o občanském průkazu vydané při ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení dosavadního občanského průkazu,
  • občan, jemuž byl vydán občanský průkaz bez strojově čitelných údajů bezprostředně po nabytí státního občanství udělením, předkládá před vydáním nového občanského průkazu rodný list.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Občan, který žádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu, nepodává vyplněnou žádost na úředním tiskopisu, pouze předloží požadované doklady. Žádost se všemi potřebnými údaji vytiskne úředník a občan potvrdí podpisem jejich správnost a úplnost. Pokud je vedena v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů digitalizovaná fotografie občana a jeho podpis a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok, může občan podat žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s čipem na formuláři stanoveném Ministerstvem vnitra. Formuláře žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů jsou k dispozici u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Úkon Poplatek
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (tento správní poplatek se vybere vždy bez ohledu na věk občana a důvod vydání občanského průkazu) 500 Kč
Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc 100 Kč
Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce 100 Kč
Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let 50 Kč
Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky 100 Kč
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy 100 Kč

Správní poplatek se hradí v hotovosti na pokladně Městského úřadu Mnichovo Hradiště při podání žádosti o občanský průkaz.

Za vydání občanského průkazu v případě procházející platnosti, změně místa trvalého pobytu, změně stavu, změně jména a příjmení nebo zápisu titulu se správní poplatek nehradí.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 • občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s čipem nebo bez čipu se vyhotoví do 30 dnů ode dne podání žádosti příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla žádost předána,
 • občanský průkaz bez strojově čitelných údajů vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana do 15 dnů ode dne podání žádosti.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

U cizojazyčných dokladů je občan povinen předložit též jejich ověřený překlad do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Občan, který nesplnil povinnost nebo porušil zákaz stanovený zákonem o občanských průkazech, se dopouští přestupku podle § 16a zákona o občanských průkazech.

Občan se dopustí přestupku tím, že:

 • a) poruší povinnost mít občanský průkaz,
 • b) poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,
 • c) nepožádá o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů:
  1. po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu (po uplynutí doby platnosti nebo po ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu),
  2. po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství,
  3. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
  4. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo,
  5. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné,
  6. po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera,
  7. po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého,
  8. po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,
  9. po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
 • d) ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz,
 • e) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu,
 • f) poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,
 • g) ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti,
 • h) v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů,
 • i) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu,
 • j) požaduje nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek,
 • k) pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana,
 • l) nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let,
 • m) neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu,
 • n) prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásil,
 • o) neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu, nebo
 • p) neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu.

Za přestupek uvedený v písmenech a) a n) lze uložit pokutu do 15.000 Kč, za přestupek v písmenech b) až m) lze uložit pokutu do 10.000 Kč a za přestupek v písmenech o) a p) lze uložit pokutu do 100.000 Kč.

Pokud občan nemá v občanském průkazu zapsán údaj o rodinném stavu nebo registrovaném partnerství, nemá povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu při změně tohoto údaje a nedopouští se tedy přestupku podle písmena c), body 2 až 7.

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Související dokumenty

27. Popis byl naposledy aktualizován

6.5.2015