https://www.mvcr.cz/clanek/hlaseni-trvaleho-pobytu-996765.aspx

 

https://www.mvcr.cz/clanek/ukonceni-trvaleho-pobytu.aspx

 

https://www.mvcr.cz/clanek/vydej-udaju-z-evidence-obyvatel-373263.aspx

 

https://www.mvcr.cz/clanek/zavedeni-adresy-pro-dorucovani-pisemnosti-jeji-zmena-nebo-zruseni-prostrednictvim-informacniho-systemu-evidence-obyvatel.aspx

 

https://www.mvcr.cz/clanek/zprostredkovani-kontaktu-411838.aspx

 

https://www.mvcr.cz/clanek/zruseni-trvaleho-pobytu.aspx