Rada města je výkonným orgánem města. Zasedá podle potřeby a její jednání je neveřejné. Členem je ze zákona starosta, místostarosta a radní, které volí zastupitelstvo. Jejich počet souvisí s počtem obyvatel města. Rada zabezpečuje hospodaření města v souladu s rozpočtem, připravuje návrhy pro zasedání zastupitelstva, projednává podněty a připomínky z řad občanů a také vydává nařízení města, kontroluje práci městského úřadu, rozhoduje o uzavírání nájemních smluv a sama řeší záležitosti správy města a investic v rámci schváleného rozpočtu zastupitelstvem.