Předmětem díla je kompletní novostavba budovy klubovny včetně přípojky elektro, přípojky vody, venkovní rozvody kanalizace včetně jímek a vsakovacích objektů, parkovací plochy a komunikace a revitalizace dotčených ploch na p.č. 631/5, 694/2, 694/3, 630/2, 631/12, 631/10, 628 Olšina.

Výzva zhotoviteli
Krycí list nabídky
Návrh smlouvy o dílo
PD 1. část
PD 2. část
PD 3. část