Vážení občané a majitelé nemovitostí ve Veselé, dovolte nám Vás informovat, že Rada města Mnichovo Hradiště usnesením č. 291 ze dne 15.07.2013 schválila  dokumenty nutné k provozu splaškové kanalizace ve Veselé a současně schválila cenu stočného platnou pro II. pol. r. 2013 ve výši 32,21 Kč/m3 bez DPH, resp. 37,04 Kč vč. DPH (cena  je shodná s cenou  stočného v Mnichově Hradišti).

Od 18.07.2013 se tedy mohou zájemci o připojení na kanalizaci obrátit, nejlépe telefonicky na jedno z těchto čísel odboru SMRM - 326 776 720 nebo 326 776 721 nebo 326 776 724 - s žádostí o uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod. Zavolat stačí 3-5 dní před předpokládaným termínem připojení. Vlastní připojení na veřejnou část přípojky proběhne pod dohledem zástupce města v předem dohodnutém termínu (nutná kontrola před záhozem výkopu). Další podrobnosti postupu jsou uvedeny v níže uvedené informaci.

Těšíme se na další spolupráci při finálním etapě stavby – připojování jednotlivých objektů na kanalizační systém.

STRUČNÉ INFORMACE K DALŠÍMU POSTUPU PŘIPOJENÍ

 1. 3  - 5 dní před předpokládaným termínem připojení soukromé části kanalizační přípojky na již dříve provedenou veřejnou část přípojky odběratel zatelefonuje na jedno z čísel 326 776 720 nebo 326 776 721 nebo 326 776 724, popř. se osobně dostaví do kanceláře odboru SMRM č. 102.
 2. Pracovník odboru SMRM ověří a zkontroluje základní údaje odběratele a zapracuje je do smlouvy o odvádění odpadních vod.
 3. Po dopracování bude smlouva včetně obchodních podmínek předložena k podpisu starostovi a pak předána technikovi města.
 4. Technik se telefonicky spojí s odběratelem a domluví s ním přesný termín kontroly realizace soukromé přípojky, zejména její připojení na veřejnou část (nutné před záhozem výkopu !).
 5. Během kontroly připojení technik doplní zbylé údaje ve smlouvě a v případě odběru vody z veřejného vodovodu provede odečet vodoměru. V případě odběru ze studny provede výpočet spotřeby dle směrných čísel a v případě kombinovaného odběru ze studny a vodovodu provede odborný výpočet spotřeby dle směrných čísel a dle údaje o spotřebě vody z veřejné sítě.
 6. Na základě souhlasu technika a po podpisu smlouvy odběratelem pak bude okamžitě zahájen provoz kanalizační přípojky.

Důležité poznámky k realizaci:

 1. Soukromá část přípojky musí být provedena podle příslušné dokumentace a vydaného povolení (územního souhlasu) a nesmí být do ní zaústěny dešťové vody.
 2. Před zahájením prací na soukromé přípojce si ověřte skutečné ukončení veřejné části přípojky (zpravidla na hranici parcely) podle Protokolu o revizi kanalizační přípojky. Tento dokument v průběhu stavby obdržel každý majitel nemovitosti od firmy, která prováděla veřejnou část přípojky k vašemu domu. Kopie protokolu je uložena u odboru SMRM, kde do ní lze případně také nahlédnout.
 3. Případné nutné a odůvodněné změny od schváleného projektu přípojky předem projednejte a nechte odsouhlasit projektantem, který vám vypracoval projekt soukromé části přípojky. V případě závažných změn si jeho prostřednictvím vyžádejte také souhlas VaK Mladá Boleslav.
 4. Veškeré závažné změny, ke kterým během realizace přípojky dojde, budou po dokončení stavby zaznamenány do projektu skutečného provedení kanalizační přípojky. Dokumentaci skutečného provedení vám za úplatu vyhotoví váš projektant.

Další obecné poznámky

 1. Provozovatelem kanalizace bude min. po dobu 10let město Mnichovo Hradiště. Po této době bude stavba kanalizace s největší pravděpodobností vložena do majetku VaK Mladá Boleslav a.s.
 2. Cena stočného pro II. pol. 2013 je stanovena usnesením rady na 37,04 Kč/m3 vč. DPH.
 3. Vzorová smlouva, obchodní podmínky a reklamační řád jsou zveřejněny na webových stránkách města a k nahlédnutí jsou také u vedoucího odboru SMRM.
 4. Fakturace bude prováděna ročně, v termínu dle odečtu vodoměru VaK Mladá Boleslav a.s. (říjen), zálohy budou čtvrtletní.
 5. Směrná spotřeba pro bytový fond v případě odběru vody z vlastní studny: 35 m3 /osobu/rok.