Tabulka s rámcovým rozpočtem na rok 2014

V rozpočtu plánujeme čisté příjmy ve výši 123.040 tis. Kč a čisté výdaje ve výši 129.816 tis. Kč. Schválený rozpočet je schodkový – rozdíl mezi příjmy a výdaji je schodek ve výši 6.776 tis. Kč. Úhrada schodku je kryta finančními prostředky z minulých let.

Rozpočet města 2014

Příjmy

Daňové příjmy jsou rozpočtovány ve výši 100.642 tis. Kč. Mezi daňové příjmy patří též správní a místní poplatky. V roce 2014 představuje odhad daňových příjmů 82 % celkových čistých příjmů města.

Nedaňové příjmy z jiných činností města - školství, kultura, správa apod. jsou na úrovni 3.900 tis. Kč. Představují 3 % čistých příjmů města. Oproti minulým letům neobdržíme příjmy z finančního vypořádání od našich příspěvkových organizací (v roce 2013 850 tis. Kč), a zatím nepočítáme s některými mimořádnými příjmy např. typu darů, doplatku dotace na sociálně právní ochranu dětí (v r. 2013 800 tis. Kč, avšak na doplatek není právní nárok), náhrad škod z pojistných událostí apod.

Předpoklad příjmů dotací je pouze 18.298 tis. Kč. Rozpis dotací na rok 2014 na výkon státní správy je 13.503 tis. Kč, na činnosti sociálně právní ochrany dětí zatím počítáme s dotací ve výši jako v minulých letech, tj. cca 800 tis. Kč. Byly zrušeny dotace ze SR na školství a platby obcí na neinvestiční výdaje škol. O přiznání jiných mimořádných neinvestičních či investičních dotací zatím nebylo rozhodnuto. Příjem z dotací se však dlouhodobě snižuje. Převod hospodářského výsledku z hospodářské činnosti plánujeme ve výši 3.995 tis. Kč. Příjmy z dotací představují pouze 15 % z čistých příjmů.

V kapitálových příjmech se počítá jen s příjmem 200 tis. Kč – účelový investiční dar. Schválený rozpočet neobsahuje kapitálové příjmy z prodeje majetku – o prodeji tohoto majetku zatím nebylo rozhodnuto.

Výdaje

Na provozní (neinvestiční) výdaje budeme potřebovat 103.991 tis. Kč, což představuje 80 % rozpočtu. Provozní výdaje jsou vynakládány na zabezpečení provozu všech zařízení města (příspěvkových organizací škol a školky, kulturních zařízení, městské policie apod.) a dále na zabezpečení ostatních činností, které pro město vyplývají ze zákona o obcích.

Na investice je vyhrazeno 25.825 tis. Kč, to je 20 % rozpočtu výdajů. V rámci investic se budou realizovat spíše investiční akce menšího rozsahu, případně bude probíhat příprava na vybudování rozsáhlejších investic v budoucích letech. Zřejmě nejvýznamnější investiční akcí r. 2014 je stavba hasičské zbrojnice ve Veselé.

Financování

Kromě čistých příjmů ve výši 123.040 tis. Kč použijeme v rozpočtu také finanční prostředky z běžných účtů a fondů z minulých let, celkem tyto zdroje dosahují výše 20.109 tis. Kč. Ve výdajích města kromě čistých výdajů ve výši 129.816 tis. Kč je třeba uhradit výdaje na dluhovou službu (splátky úvěru) ve výši 13.333 tis. Kč.

Hospodářská činnost

V plánu hospodářské činnosti plánujeme výnosy ve výši 9.207 tis. Kč a náklady ve výši 6.141 tis. Kč. Účetnictví HČ je oddělené od účetnictví rozpočtu. Hospodářský výsledek se převádí v následujícím kalendářním roce do rozpočtu. V hospodářské činnosti je účtováno zejména o pronájmech bytových a nebytových prostor, pozemků.

Půjčky a úvěry

Celkový dluh města z přijatých půjček a úvěrů k 1.1.2014 byl 66.679 tis. Kč. V letošním roce přijetí nových úvěrů neuvažujeme, budou se hradit pouze splátky úvěru přijatého v roce 2011.