Městem zřízená Mateřská škola města Mnichovo Hradiště (oficiální název) má tři pracoviště – „školky“, každé z pracovišť nabízí dětem jiný vzdělávací program.

Školka v Mírové ulici je zaměřena výtvarně, její školní vzdělávací program nese název "Kreslením a malováním poznáváme svět i sebe". Záměrem je pomocí výtvarného projevu vytvořit u dítěte fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy dovedností, zkušeností, postojů a hodnot důležitých pro jeho další rozvoj a učení.

Další školka v Jaselské ulici pracuje podle programu „Mateřská škola podporující zdraví, pohodu a tvořivost“. Cílem je podporovat zdraví v podmínkách školy a přispět k její proměně a rozvoji: trvale umožnit optimální vývoj všech jedinců – dětí, učitelů, ostatních zaměstnanců – po stránce tělesné, duševní, sociální. Program je současně nástrojem primární prevence civilizačních chorob, antisociálního chování a různých závislostí. Právě tato školka nyní obhájila své členství v síti programu Škol podporujících zdraví na další tříleté období. Velká gratulace!

Program školky ve Veselé nese název „Vesele se sluníčkem“. Hlavní témata programu jsou zdravý životní styl, kamarádství, hra a celkový rozvoj osobnosti dítěte. MŠ pracuje podle schématu, které je rozpracováno do čtyř integrovaných bloků – jaro (Ťuky, ťuky na vrátka), léto (Hřej, sluníčko, hřej), podzim (Foukej, foukej, větříčku), zima (Bude zima, bude mráz).

Jak je vidět, všechny naše školičky mají dětem co nabídnout.