V roce 2021 mohli občané v rámci sytému odpadového hospodářství využívat nejen klasické popelnice na komunální odpad, ale  mohli začít využívat i svoz tříděného odpadu přímo od domů. Se změnou systému i četnosti svozů byla ukončená platnost známek na popelnice, které byly vydávány do konce roku 2020. V průběhu roku 2021 byly občanům vydány známky nové, jejichž platnost s koncem roku 2021 nekončí a platí nadále i v roce 2022!

V  roce 2022 se výše poplatku za odpad nemění, je stanovená ve výši 600 Kč za jednoho občana a rok, respektive za byt nebo nemovitost, ve které není k pobytu trvale hlášena osoba. V takovémto případě je poplatníkem majitel bytu nebo nemovitosti. Další podrobnosti jako úlevy a osvobození naleznete ve znění obecně závazné vyhlášky města č. 2/2021.

Výše poplatku za psy není jednotná – liší se dle adresy, kde majitel psa bydlí, konkrétní výši stanovuje obecně závazná vyhláška č. 4/2019.

Poplatky za odpady na rok 2022 lze uhradit v termínu do 30.4.2022, poplatky za psy do 30.6.2022. 

I NADÁLE VYUŽÍVEJTE MOŽNOST ÚHRADY POPLATKŮ BEZHOTOVOSTNĚ PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM NA ÚČET MĚSTA ČÍSLO   19-2627181/0100, VARIABILNÍ SYMBOLY JSOU TOTOŽNÉ JAKO V MINULÝCH LETECH, PŘÍPADNĚ KONTAKTUJTE PRACOVNICI ÚŘADU NA TEL. ČÍSLE 326 776 621.