Revitalizace zeleně na sídlišti Jaselská - I. etapa

Projekt revitalizace zeleně na sídlišti Jaselská vychází z Územní studie veřejných prostranství sídliště Jaselská, která byla schválena v roce 2018.

V rámci projektu zeleně byla nejdříve zpracováno dendrologické posouzení všech dřevin - tedy stromů i keřů. Byly vyhodnoceny z hlediska zdravotního stavu, perspektivy na daném místě, z hlediska bezpečnosti a dalších aspektů. Následně byly navrženy sadové úpravy, které spočívají ve výsadbě vzrostlých listnatých stromů, solitérních i skupinových keřů, trvalkových záhonů. 

V I. etapě bude vysázeno 96 stromů - okrasné jabloně, jeřáby, střemchy, duby a další - celkem 19 druhů. Na projekt bude navazovat II. etapa, v rámci které se plánuje vysázet minimálně dalších 29 stromů.

Zároveň bude muset proběhnout i kácení části stávajících stromů a odstranění keřů - především těch, které jsou ve špatné zdravotním stavu, jsou na daném stanovišti neperspektnivní nebo jsou v kolizi se stavebními úpravami plánovanými na sídlišti v územní studii.

Součástí projektu jsou také mlatové cesty a osazení nového mobiliáře - laviček a košů. 

 

 

Harmonogram/etapizace

Zpracování projektové dokumentace: leden - březen 2018
Žádost o dotaci: duben 2018
Výběr dodavatele: leden - červen 2019
Realizace: září 2019 - 2023 (úprava zeleně bude probíhat v koordinaci s dalšími stavebními úpravami sídliště)

Registrační číslo projektu

CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_094/0008160

Kontaktní osoba

Místo

Mnichovo Hradiště, sídliště mezi ulicemi Jaselská x Víta Nejedlého x Čsl. armády x V Cestkách

Rozpočet a financování

Rozpočet (realizace): 3 469 266,30 Kč
Dotace: část nákladů bude hrazena z dotaze z Operačního programu Životní prostředí

Dodavatel

Realizace: Jaromír Švec

Vazba na strategický plán

5.4.2. Revitalizace vybraných parkových ploch a ploch zeleně, revitalizace a výsadba liniové zeleně

Podzim přináší kácení, ale i sázení nových stromů

13.11.2019 Odbor investic a komunálního hospodářství (OIKH)

V listopadu, kterým začíná obdobní vegetačního klidu, probíhá jako každý rok plánované kácení dřevin. Kácení neprobíhá svévolně. Část stromů je kácena na základě špatného zdravotního stavu. Ten posuzují dendrologové a nemusí... přečíst celé

Úpravy sídliště Jaselská

05.09.2018 Sídliště Jaselská

Plánované úpravy sídliště Jaselská v 1. polovině roku 2022   Zeleň – kácení (únor/březen 2022) Káceny budou dřeviny (stromy a keře), které byly v rámci dendrologického označeny jako neperspektivní či poškozené, a dále... přečíst celé