Revitalizace sídliště Jaselská

 

Revitalizace sídliště Jaselská (prostoru vymezeného licemi V Cestkách, Jaselská, Čsl. armády a Víta Nejedlého) se připravuje od roku 2017. Přípravy probíhaly v několika krocích. 

Stručný popis úprav sídliště

Rekonstrukce ulic. U stávajících místních komunikací budou obnoveny povrchy - vozovky jsou navrženy z asfaltového betonu, dlážděné zpomalovací prahy budou provedeny z drobných žulových kostek, ostatní pojížděné plochy a chodníky jsou navrženy z betonové obdélníkové dlažby šedé barvy a jsou v maximální možné míře spádovány od zelených ploch. Dopravní režim bude v celé lokalitě sídliště řešen jako "zóna 30", ve vnitrobloku domů v ul. V. Nejedlého  je řešen jako obytná zóna.

Parkování. Navržena je úprava a rozšíření počtu parkovacích stání, přičemž parkovací plochy jsou doplněny o stromy a využívají zatravňovací dlažbu, tak aby se mohla vsakovat dešťová voda nebo se zpomalil její odtok. Konkrétně se počítá s vybudováním příčných parkovacích stání po celém jižním a západním obvodu sídliště (ul. Čsl. armády a V Cestkách), zachováním a úpravou velkého parkoviště v Čsl. armády a rozšířením parkoviště v ul. Jaselská o pozemek nevyužívaného hřiště. Parkoviště bude sloužit i rodičům vozícím děti do MŠ. Nově je navrženo i parkování ve vnitrobloku bytovek v ul. Víta Nejedlého.
Zeleň. Dendrologové odborně posoudili všechny stromy a keře na sídlišti a byl zpracován projekt na revitalizaci zeleně s cílem zvýšit její kvalitu a pestrost. Projekt navrhnul mimo jiné výsadbu nových listnatých stromů - podél silnic, na parkovištích i uvnitř sídliště, kompletní výměnu keřů a vytvoření trvalkových záhonků před jednotlivými bytovými domy. Zároveň ale počítá i s kácením  části stávajících stromů (z velké části jehličnanů) - ať už z důvodů špatného zdravotního stavu, provozní bezpečnosti, nevhodnosti výsadby nebo kolize se stavebními záměry.
Veřejná prostranství uvnitř sídliště. Postupně budou odstraněny dnes už nevyužívané zpevněné plochy (zbytky klepadel, sušáků, pískovišť), stávající dětské hřiště bude upraveno a rozšířeno, vzniknou nová hřiště a plochy pro relaxaci. Zachována bude pěší prostupnosti sídliště a přibydou nová propojení pro chodce a cyklisty. Bude osazen nový mobiliář - lavičky, odpadkové koše, ohrádky na kontejnery a další.

 

 

Harmonogram/etapizace

 


Ze studie vycházejí další zpracovávané projektové dokumentace, které detailně řeší komunikace, zeleň a další veřejná prostranství sídliště (vnitroblok). Přehled dílčích projektů 

Přípravné práce - zpracování studií a dokumentací

1) Zpracování koncepčního dokumentu "Územní studie veřejných prostranství sídliště Jaselská", dokument slouží jako základní podklad pro rozhodování o úpravách této lokality a navazují na ni dílčí projektové dokumentace. 

2) Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení "Sídliště Jaselská - stavební úpravy uličních profilů" - dokumentace řeší rekonstrukci komunikací Jaselská, V Cestkách, Čsl. armády a vnitrobloku V. Nejedlého, a to včetně parkovišť a veřejného osvětlení. 

3) Zpracování projektové dokumentace "Revitalizace zeleně na sídlišti Jaselská" - dokumentace řeší úpravu zeleně na sídlišti (ošetření stromů, kácení, výsadbu stromů, keřů a trvalkových záhonů).

4) Zpracování studie 

Harmonogram rekonstrukce

Úprava sídliště je rozdělená do několika let v závislosti na financích získaných z dotací a z rozpočtu města. 

2019

 • zahájení úprav zeleně (kácení, výsadba, ošetření)

2020

 • rekonstrukce ulice V Cestkách a ulice Jaselská
 • rekonstrukce a vybudování mlatové cesty kaštankou podél garáží a směrem do ul. Jaselská
 • výsadba zeleně
 • osazení mobiliáře (lavičky, koše)

2021

 • Obnova první části vnitřních prostor sídliště: obnova přístupových cest k domům Jaselská č. 1250-1255, 1157-1159, 1173-1175, 1235-1237; obnova prostranství dětského hřiště a okolních návazných propojení pro pěší; rekonstrukce veřejného osvětlení; osazení nového mobiláře (lavičky, koše) a ohrazení kontejnerových stání
 • Rekonstrukce komunikací, vybudování parkovacích stání a rekonstrukce veřejného osvětlení ve vnitrobloku bytovek v ul. Víta Nejedlého
 • Úprava zeleně - kácení, výsadba stromů a založení trvalkových a keřových záhonů v návaznosti na rekonstruovaná prostranství

2022

 • Obnova další části cest ve vnitřních prostorách sídliště (v okolí domu Čsl. armády 1150-1152)
 • Zahájení rekonstrukce Čsl. armády (pouze v případě získání podpory z dotace)

2023 (předpoklad)

 • Rekonstrukce ulice Čsl. armády

2024-2025 (předpoklad)

 • Vybudování parkoviště v ul. Jaselská
 • Vybudování hřišť/relaxačních ploch

 

 

 

 

Kontaktní osoba

Martina Kulíková

Místo

Mnichovo Hradiště, sídliště mezi ulicemi Jaselská x Víta Nejedlého x Čsl. armády x V Cestkách

Rozpočet a financování

Předpokládané náklady na rekonstrukci sídliště: 45 mil. Kč
Rekonstrukce komunikací (včetně veřejného osvětlení) Jaselská, 

Vazba na strategický plán

7.2.2. Rekonstrukce dopravních komunikací v majetku města; 5.2.3. Revitalizace jednotlivých veřejných prostranství

Zapojení veřejnosti

K jednání nad studií byli v průběhu zpracovávání dvakrát přizváni obyvatele sídliště, tak aby měli možnost předat architektům svá doporučení a připomínkovat koncept.