Předmětem projektu je stavba dopravních ploch terminálu veřejné dopravy (autobusy) v Mnichově Hradišti a úprava komunikace ul. Dvořákova včetně nástupišť s informačními sloupky a informační tabule vlakové dopravy, přístřešku, parkovacích stání pro osobní automobily, odstavných stání pro autobusy, chodníků, zařízení pro parkování jízdních kol, prvků městského mobiliáře, plochy zeleně, vsakovacího zařízení, oplocení a úprav veřejné technické infrastruktury na dotčené ploše.

Cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost, dostupnost a bezpečnost města vybudováním moderního, bezpečného a komfortního dopravního terminálu, který usnadní přestupy mezi vlaky, autobusy a vlastní dopravou, zjednoduší orientaci cestujících a dopravců.

Výsledkem projektu je snížení využívání individuální automobilové dopravy ve prospěch šetrnějších způsobů přepravy, jakými jsou doprava veřejná, cyklistická či pěší. Rozvoj alternativních způsobů přepravy povede mimo jiné k poklesu množství dopravních nehod, kongescí, zlepšení životního prostředí snížením emisí, za současného zvyšování bezpečnosti provozu a zajištění bezbariérového přístupu.

Projekt terminálu úzce souvisí s projektem Revitalizace náměstí a přemisťuje autobusové nádraží z náměstí do prostoru před vlakovým nádražím. Návrh řešení navazuje na stávající kvality místa (vzrostlé stromy, dlážděný předprostor železniční stanice) a navrhuje řešení příznivé pro chodce. Terminál umožní obousměrný vjezd a výjezd autobusů do ulic J. Švermy a Dvořákova s pěti přehlednými nástupišti v jedné řadě přiléhajícími nástupní hranou k železniční stanici. Šesté stání používané převážně jako výstupní přiléhá k parku podél ulice J. Švermy. Přímo ve vozovce ulice Dvořákova bude stavebně naznačeno provizorní stání pro stanicování autobusu v případě výluk. Pro vyčkávání autobusů je navržen podélný pruh. Součástí stavby je dále celkem 43 stání pro kola a 26 odstavných stání pro osobní automobily. Návrh dále počítá s výsadbou 14 stromů.

 

Harmonogram/etapizace

 

 

  • prosinec 2016 - březen 2017: výběr zpracovatele studie a projektové dokumentace v rámci výběrového řízení formou zpracování souběžného architektonického návrhu
  • březen - prosinec 2017: zpracování projektové dokumentace, povolovací řízení
  • září 2017: podání žádost o dotaci do IROP
  • červen 2018: projekt byl schválen k financování z programu IROP
  • listopad 2018 - leden 2019: výběr dodavatele stavby
  • březen - říjen 2019: realizace