Chráněná krajinná oblast Český ráj byla vyhlášena Výnosem ministerstva kultury ČSR ze dne 1.3.1955, č.j. 70 261/54, rok před vydáním zákona č. 40/56 Sb., o státní ochraně přírody. Bylo to první velkoplošné chráněné území vyhlášené v Československu.

Výměra: 9 253 ha

Důvodem ochrany je zachování dosud málo narušené romantické krajiny kvádrových pískovců se sklaními městy a kaňony, čedičovými vrchy a středověkými hrady.

Základním přírodním systémem oblasti je pískovcový fenomén, který podstatně ovlivňuje flóru a faunu.

Velice cenné jsou rovněž údolní mokřady a rybníky. Nejznámější na našem okrese je rybník Žabakor, který je významnou ornitologickou a botanickou lokalitou, ale i významný mokřad. Na území bylo zaznamenáno 8 druhů rostlin a živočichů zařazených v kategorii silně ohrožené a 12 druhů v kategorii ohrožených druhů. Z těchto důvodů byla tato lokalita vyhlášena za zvláště chráněné území - přírodní rezervaci.

Na okrese Mladá Boleslav se nachází pouze část CHKO od Žďáru přes Žehrov po hranicích okresu do Srbska, přes Branžež do Bosně, Dneboha a okolo Žabakoru zpět do Žďáru.

Oblast CHKO spadá do souvrství svrchní křídy, v němž vystupují koniacké kvádrové pískovce budující plošiny rozčleněné sítí kaňonů, na okrajích plosin mnohde vystupují jednotlivé skalní bloky a věže, tvořící celá skalní města. Podloží pískovců tvoří slíny svrchního turonu s výskytem některých pseudokrasových jevů, především závrtů na křížení puklin, nebo čedičových vyvřelin.

Původně pokrýval celé území les, dnes se tyto původní porosty zachovaly ve fragmentech. Bohaté je bylinné patro v zachovalých útržcích dubohabřin s jaterníkem, lechou samorostlíkem nebo sasankou hajní. Na několika místech se zachoval roklinový les s javory a jilmy, pod nimiž roste i měsíčnice vytrvalá, v některých stinných roklích se vyskytují i horské a podhorské druhy, např. devětsil bílí, žebrovice, různé plavuně. Významné jsou údolní mokřady a vegetace rybníků např. rosnatka okrouhlolistá, vachta, ďáblík, suchopýry, kapradník bažinný, žebratka bahenní, kruštík bahenní, tolije. Zvláštní význam mají nekteré reliktní mokřady, např. u rybníka Pod doby v Žehrovské oboře.

Z fauny se na území CHKO v pískovcových skalních labyrintech vyskytují kromě kuny sklaní i různé ptačí druhy (výr, poštolka, krahujec). Okolí mokřadů a rybníků má značný ornitologický význam, najdeme zde moudivláčka, ledňáčka, čápa bílého a volavku popelavou, z obojživelníků můžeme najít ještěrku živorodou a čolka horského.

Území Českého ráje bylo osídleno částečně již v mladší době kamenné, byly nalezeny pozůstatky osídlení z pozdní doby kamenné, starší a střední doby bronzové, silnější osídlení zde bylo v mladší době bronzové, v období popelnicových polí a později v době železné kultury selzsko-platěnické.

Ze středověku zůstalo zachováno několik hradů. Například zachovalá Kost, zatímco Valečov a Trosky jsou ve zříceninách a další byly přestavěny na zámky jako Hrubá Skála. Skalní pevnost Drábské světničky na okraji plošiny Mužského představují pravěkou tradici.

Hodnotné jsou ukázky původní lidové architektury (Kopicův statek, statek v Dolánkách, Bičíkův statek v Příšovicích).

Na území CHKO Český ráj je vyhlášeno několik cenných částí za zvláště chráněná území:

  • národní přírodní památky (Prachovské skály, Na hranicích, Klokočské skály, Rašeliniště Vidlák)
  • přírodní rezervace (Žabakor)
  • přírodní památky (např. Čertova ruka, Údolí Žehrovky, Vústra, V dubech, Příhrazské skály, Suché skály, Trosky, Podtrosecké údolí. Rakousy, Arboretum Bukovina atd.)

Vzhledem k tomu, že vyhlášená část oblasti je nedostačující k ochraně přírodních hodnot Českého ráje, byl podán již v sedmdesátých letech návrh na rozšíření chráněnné krajinné oblasti, tento návrh byl několikrát zpracováván a hodnocen.

Na podzim roku 2000 byly hranice Čhráněné krajinné oblasti Český ráj rozšířeny.

Proti dřívějšímu území do chráněné krajinné oblasti nyní patří část správního území Boseň, Zásadka, Březina, Kněžmost, Čížovka, Suhrovice, Dneboh, Olšina, Žďár, Doubrava a dále celé správní území obcí Branžež, Nová Ves u Branžeže, Zakopaná, Srbsko, Mužský, Zápudov, Příhrazy, Skokovy, Žehrov.