Přírodní rezervace Bažantnice u Loukova byla zřízena Nařízením Okresního úřadu v Mladé Boleslavi č.j. 2/2000 ze dne 16. května 2000.

Výměra: 7,152 ha

Posláním přírodní rezervace je zachování rázu krajiny s významnými přírodními a estetickými hodnotami a ochrana lesního společenstva polopřirozeného charakteru s převahou dubu ve stáří 80 až 200 let, rostoucího na obohacených hlinitých a podmáčených půdách s pestrými rostlinnými a živočišnými společenstvy a četnými prameništi. Toto společenstvo vytváří vhodné podmínky pro růst a vývoj rostlin a živočichů charakteristických pro toto stanoviště. Porost je tvořen pravděpodobně místním genetickým materiálem jilmu, dubu, habru a jasanu. V lokalitě se vyskytuje mimo jiné áron plamatý (jediná lokalita v Českém ráji). Vzhledem k přírodním hodnotám je genovou zásobárnu cenných rostlinných a živočišných druhů.

Přírodní rezervace je položena na pravém břehu Jizery, ve svahu tvořeném podložím hornin středního turonu (vápnité slínovce s částečným sprašovým překryvem). Území rezervace je značně zvodněné, prakticky celé je tvořeno četnými prameništi, voda není sbírána do vodotečí, vytváří "kaliště" a pouze místní sběrné kanály, následně infiltruje do říční terasy Jizery a pravděpodobně i do melioračních sběráků v nivě. Stření Pojizeří patří do oblasti mezofytika, jehož květena je jednotvárnější a převládá mezofytická květena nad termofyty. Vegetační stupeň je suprakolinní, území je relativně srážkově nadbytkové. Reliéf krajiny je plochý, podkladem jsou písčitojílovité půdy, krajina je více kulturní než zalesněná.

Charakteristickou vegetací jsou původní habrové až bukové doubravy. Na původnost habrových, případně bukových doubrav ukazuje výskyt převládajících nitrofilů:

  • bršlice (Aegopodium podagraria)
  • čistce (Stachys silvatica)
  • kopřivy (Urtica dioica)
  • hrachoru (Lythyrus vernus)
  • dále Primula veris, Hepatica nobilis, Oxalis acetossela, Pulmonaria officinalis, Anemone nemorosa atd.

ve vysoké pokryvnosti bylinného patra a z dřevin zejména dub, jilm, jasan. Území je pod vlivem pastvy zvěře (zejména srnčí a černé), což se projevuje v absenci dubového porostu a zmlazení.

Při inventarizačních průzkumech pro plán péče bylo na území přírodní rezervace zjištěno 51 druhů rostlin, včetně zvláště chráněného druhu áronu plamatého, v Červeném seznamu květen ČR uvedených druhů bradáček vejčitý, jilm drsný, jilm habrolistý, a dále byly nalezeny například sasanka hajní, ocún pravý, brslen evropský, kostřava velká, orsej jarní, hrachor lecha jarní, vrbina penízková, bažanka vytrvalá, vraní oko čyřlisté, rozrazil rezekvítek, violka R. pravá atd.

Při zoologické inventarizaci byl zjištěn z obojživelníků skokan hnědý, z plazů užovka objková, druhů savců kuna lesní, srnec obecný, liška obecná.

Ornitologickým průzkumem provedeným v hnízdní době roku 2000 bylo zjištěno 30 druhů pěvců (např. brhlík lesní, budníček větší a menší, slavík zpěvný, brkoslav severní, drozd kvíčala, sluka lesní, brhlík lesní, šoupálek krátkoprstý atd.), z toho 17 druhů zde hnízdí (např. puštík obecný, kalous ušatý, rákosník zpěvný, střízlík obecný, sýkora babka, pěvuška modrá, pěnice slavíková a černohlavá, drozd brávník atd.). Bylo zjištěno i 7 druhů nepěvců (strakapoud velký, holub hřivnáč, žluna zelená, krahujec obecný, atd.).

Poměrně velké zastoupení ptačích druhů svědčí o slušně fungujících potravních řetězcích a tedy i o funkčním ekosystému.

Na území přírodní rezervace bylo zjištěno poměrně bohaté spektrum sledovaných modelových skupin živočichů bez faunisticky a sosieticky významnějších prvků.