Během července probíhaly úpravy domu v Klášterské ulici č. p. 886. Tento dům je v majetku města, byl zakoupen za částku 4,5 milionů korun Městem Mnichovo Hradiště z důvodu výstavby protipovodňové hráze a nemožnosti ochránit majitele domu před případnou povodní. Při příchodu nové rady byl dům již pronajat na základě výzvy. V únoru 2015  bylo vedení města informováno o tom, že nájemník způsobuje v objektu škody. Protože zákon ukládá vedení města starat se o majetek města co nejhospodárněji, ihned jsme provedli s obstaravatelskou společností prohlídku objektu. V domě bylo poničeno topení včetně kotle, byly poničeny stropy, vylomeno okno, v několika místnostech byla rozsáhlá plíseň, promočené koberce, kolem domu se nacházela vypálená místa, která svědčila o vypalování kabelů. Současně se zde bez ohlášení nacházelo několik dalších osob. Škody přesáhly 90 tisíc korun. Současně bylo zjištěno, že nájemce přestal řádně platit nájem, tudíž se rada města rozhodla ukončit s nájemcem smlouvu. Protože nájemce patří do sociálně slabé skupiny, byl s ním uzavřen splátkový kalendář. Přes tyto problémy nabídlo město dotyčnému nájemci dočasné náhradní sociální bydlení na 4 měsíce.

Současně také nastala otázka, co dělat s objektem města, který je v záplavové oblasti. Zda požádat o demoliční výměr a na náklady města jej zdemolovat, či zda se najde jiné využití, které by bylo kompromisní k místu objektu. Rada města se rozhodla pro nejnutnější opravy  a činnosti, které zahrnovaly vyčistění objektu, nejnutnější řemeslné práce, aby nedocházelo k zatékání do objektu a ke vlámání se do objektu, dále zprovoznění tepla a vody, vymalování, úpravu podlah linoleem ve třech místnostech. Celkové náklady města jsou 150 tisíc Kč. 90% těchto nákladu bylo realizováno ve vyvýšeném patře a první patře domu. Zastupitelstvo schválilo rozpočet na opravy v druhé rozpočtové změně v rámci hospodářské činnosti města. Aby nebyly náklady vyšší, požádali jsme o pomoc dobrovolnickou organizaci INEX-SDA. Deset dobrovolníků (8 z ciziny a dva z Česka) pracovalo 10 dní po šest hodin denně. Zhruba 70 % času věnovali dobrovolníci objektu v Klášterské a 30 % svého času věnovali úpravám dvoru knihovny, který bude sloužit jako venkovní zázemí pro čtenáře. Dobrovolníci tak městu darovali 600 hodin dobrovolné práce. I kdybychom počítali minimální mzdu, pohybujeme se okolo 35 tisíc Kč, v realitě bychom ale tuto pomoc pořídili za cenu mnohem vyšší. Město poskytlo dobrovolníkům příspěvek na stravu 16 tisíc Kč. Mimo toto - dobrovolníci byli ze 6 zemí světa a jejich přítomnost rozhodně nebyla jen přínosem k ušetření v rozpočtu města. Byla to příležitost pro mnohé Hradišťské seznámit se s lidmi z dalekých zemí a dále k propagaci našeho města za hranicemi. Více o zahraničních dobrovlnících napsal Boleslavský deník.

Na radě byl diskutován návrh, aby byl objekt pronajat KLUBU s.r.o. a byl využíván jako zcela základní ubytování pro krátkodobé umělecké či dobrovolnické pobyty nebo jako příležitostné turistické ubytování, či pro spolupracovníky města. Do objektu rada města neplánuje právě z důvodu případných povodní dále investovat, mimo zajištění základních revizí a provozu budovy tak, aby se její stav dále nezhoršoval.

Za radu města
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.
starosta