Ve dnech 7. a 8. října proběhly v České republice volby do krajských zastupitelstev. V Mnichově Hradišti se volilo do Středočeského krajského zastupitelstva. Tak jako i v minulých volebních obdobích, nebyl zájem voličů o tyto volby příliš velký. U nás ve městě přišlo k volebním urnám celkem 34,92 % voličů. I tak se jednalo o celorepublikový nadprůměr. 

I když zájem není tak vysoký, jako například u voleb do poslanecké sněmovny nebo komunálních voleb, i při volbách do krajských zastupitelstev je nezbytné zajistit a připravit veškerou administrativu a technické zabezpečení voleb tak, aby vše proběhlo v souladu se zákonem.

Taková příprava si žádá několik měsíců práce zaměstnanců městského úřadu. Od května až do dne konání voleb se jejich činnost řídí harmonogramem úkolů a lhůt. Prezident republiky v květnu tohoto roku vyhlásil volby do zastupitelstva kraje, od té doby začaly běžet lhůty na nejrůznější administrativní a technické úkony. Tak například od vyhlášení voleb může volič zapsaný ve stálém seznamu voličů žádat o vydání voličského průkazu, pro úřady platí zákaz změny vymezení volebních okrsků, musí se stanovit minimální počet členů okrskových volebních komisí, poskytnout informace o počtu a sídlech jednotlivých volebních okrsků každé politické straně, politickému hnutí a koalici, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, jmenovat zapisovatele volebních komisí, vyčkat na delegaci členů do okrsků od politických stran a hnutí, a na neobsazená místa pak delegovat další členy z řad dobrovolníků. Svolává se první zasedání volebních komisí, zajišťuje se školení všech 38 volebních komisí v pověřeném obvodu za účasti zástupců krajského úřadu a Českého statistického úřadu Důležitým krokem je také vydávání voličských průkazů, uzavření stálých seznamů voličů, kompletace hlasovacích lístků do roznášecích obálek a jejich dodání do schránek všech voličů ve městě a místních částech. Mnichovo Hradiště jako pověřený obecní úřad musí také zajistit telefonní spojení do každé volební místnosti a sestavit přehled pro krajský úřad.

V Mnichově Hradišti a jeho místních částech máme celkem jedenáct volebních okrsků. Všechny tyto okrsky musí mít vybavení, které zákon požaduje. Neodmyslitelně k volebním místnostem patří státní vlajka, velký státní znak, velká volební schránka i malá, přenosná volební schránka pro případ, kdy někteří voliči požádají, např. ze zdravotních důvodů, o možnost volit v domácím prostředí, v domově důchodců či domě s pečovatelskou službou nebo léčebně dlouhodobě nemocných. Musí zde být zástěny, které zajistí tajnost hlasování. A v neposlední řadě i úřední hlasovací obálky a dostatek náhradních hlasovacích lístků. Ve volebních místnostech musí být i prostor pro vyvěšení vzorů hlasovacích lístků a informací pro voliče. K tomu, aby mohly volební komise řádně vykonávat svou činnost, potřebují mimo běžných kancelářských potřeb, také další technické vybavení, například počítače a tiskárny, které usnadní zpracování výsledků voleb. A samozřejmostí v Mnichově Hradišti je i zajištění občerstvení a stravování pro všechny členy volebních komisí po celou dobu voleb.

A vzhledem k tomu, že Městský úřad v Mnichově Hradišti je pověřeným obecním úřadem, musí být zajištěno na radnici i zázemí pro pracovníky Českého statistického úřadu, protože právě sem míří se svými výsledky všech třicet osm volebních okrsků. Také pro ně musí být k dispozici dostatek prostoru, aby jejich pověření členové měli kde čekat, než na ně přijde řada na pořizovacích a zpracovatelských místech ČSÚ.

Po zpracování všech výsledků následují další činnosti jako rozeslání výsledků za jednotlivé okrsky zmocněncům všech kandidujících politických stran, hnutí a koalic, archivace veškeré volební dokumentace a uvedení do původního stavu všech volebních místností.

Volebních úkolů je celá řada. Všechny musí být splněny řádně a ve správný čas. Kolik lidí se tedy podílí na přípravě voleb od prvního úkolu až do zdárného konce? Volební přípravu má na našem úřadě na starosti vedoucí Odboru správních činností a živnostenský úřad, voličské průkazy a seznamy voličů vydává a zpracovává referentka evidence obyvatel. Ve dnech voleb samotných se zdárným průběhem pomáhají další dva zaměstnanci úřadu a dva techničtí zaměstnanci. Za dobře odvedenou práci jim patří poděkování. Velké poděkování patří také členům okrskových volebních komisí, kteří odpovědně plnili své funkce. V neposlední řadě patří poděkování voličům, kteří se do volebních místností dostavili, aby zvolili své zástupce do středočeského krajského zastupitelstva. Tito voliči, kromě toho, že přistupují k demokratickému právu volit zodpovědně, jsou odměnou i nám, zaměstnancům úřadu, kteří se přípravě voleb věnujeme několik měsíců.

TAB -Volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 7

http://www.volby.cz/pls/kz2016/kz111?xjazyk=CZ&xdatum=20161007&xkraj=1&xstrana=0&xv=2&xt=3