1. Budou na webových stránkách města zveřejněny vzorově vyplněné formuláře žádosti?

Případným žadatelům jsou na webových stránkách města k dispozici vzorově vyplněné formuláře žádostí o dotaci na provoz, jednorázovou akci a investici. Vzory slouží výlučně k ujasnění představy o způsobu vyplnění těchto formulářů.

2. Je možné žádat o dotaci zpětně?

Ano. V rámci daného kalendářního roku je možné žádat o dotaci na jednorázovou akci či investici, která již byla v daném kalendářním roce uskutečněna.

3. Jakým způsobem je vhodné začlenit náklady za energie?

Energie a jiná média jsou uznatelnými náklady provozu jednotlivých organizací, a proto je vhodné je do žádosti začlenit.

4. Odkdy je možné podávat žádosti o dotace?

Žádosti o dotace je možné podávat okamžitě po zveřejnění dotační výzvy. Jednotlivé koncové termíny pro podávání těchto žádostí jsou uvedeny v dotačním programu.

5. Jakým způsobem je možné postupovat, pokud chceme organizovat akci v lednu či v únoru?

V tomto roce je jedinou možností, jak v takovém případě postupovat, zpětné podání žádosti o dotaci na již uskutečněnou akci.

6. Je možné podat více žádostí o dotaci.

Podle pravidel dotačního programu může každý subjekt během kalendářního roku podat jednu žádost o dotaci na provoz (do 31. ledna), jednu žádost o dotaci na investici (do 31. ledna) a nejvýše tři žádosti na jednorázovou akci (do 31. ledna, do 31. května, do 31. srpna). V případě jednorázové akce může být podána jak jedna žádost o dotaci na jednorázovou akci v každém ze tří termínů, tak tři žádosti o dotaci na jednorázovou akci v jednom termínu. Určující je pouze celkový počet tří žádostí o dotaci na jednorázovou akci v kalendářním roce.

7. Je možné, aby organizace žádala o dotaci na provoz a na jednorázovou akci současně?

Ano. Je ale třeba si uvědomit, že aktivity spojené s hlavní činností organizace by měly být financovány v rámci samotného provozu. Naděje na přiznání dotace na jednorázovou akci, která je úzce spojena s obvyklými aktivitami dané organizace, má minimální šance na úspěch.

8. Co znamená pojem jednorázová akce?

Jednorázovou akcí se rozumí časově jasně ohraničená aktivita, která nemá dlouhodobý a nepřetržitý charakter. Posouzení, zda daná akce odpovídá charakteru akce jednorázové, přísluší dotační komisi, respektive radě města a zastupitelstvu města.

9. Budou zveřejňovány podané žádosti o dotace a rozhodnutí o jejich přidělení? 

Zveřejňován bude seznam podaných žádostí, který bude obsahovat informaci o typu žádosti a o výši schválené dotační podpory.

10. Z jakého důvodu není v textu dotačního programu určen termín rozhodnutí o (ne)přiznání dotace?

Takovýto závazný termín není v textové části dotačního programu explicitně stanoven, jelikož není možné zaručit jeho vymahatelnost. Žadatelé však mohou rozhodnutí o (ne)přiznání dotace očekávat v časové lhůtě 30 dní u rady města (dotace do 50 tis. Kč) a 60 dní u zastupitelstva města (dotace nad 50 tis. Kč).