Vzhledem ke stávajícímu suchému období v měsíci červenci a srpnu, a na základě dlouhodobě nepříznivého vývoje hydrologické situace, vodoprávní úřad Mnichovo Hradiště vyzývá fyzické i právnické osoby, aby hospodárně nakládali s vodami, zejména aby v co největší míře omezili odběr povrchových vod (z vodních toků), podzemních vod (ze studní) i veřejných vodovodů. Jedná se především o omezení zálivek zeleně, dopouštění bazénů, oplach techniky apod.

V případě, že by došlo k přechodnému nedostatku vody nebo by bylo ohroženo zásobování obyvatelstva pitnou vodou, bude třeba ze strany vodoprávního úřadu přijímat v nadcházejícím období opatření dle § 109 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tzn. formou opatření obecné povahy bez náhrady upravit na dobu nezbytně nutnou povolená nakládání s vodami, popřípadě tato nakládání omezit nebo i zakázat.

Ing. Zuzana Kuntošová