Zadání IV. změny ÚPO MH schváleno zastupitelstvem města dne 12.04.2010 usnesením č.31.

Zadání IV. změny - text