Ve výběrovém řízení na zajištění komplexního sběru komunálního odpadu na území města Mnichova Hradiště včetně místních částí  zvítězila firma  Compag Mladá Boleslav. Nový kontrakt byl uzavřen na  5ti leté období  a společnost Compag Mladá Boleslav kromě nejlepší ceny vyhověla  i po stránce moderních technologií, jejichž využití při svozu odpadů město ve výběrovém řízení požadovalo. V prvním kroku jde o elektronickou evidenci svozových nádob, která nahradí současné papírové známky.  Nádoby na odpad by měly být opatřeny plastovým čipem, který bude obsahovat pouze údaj o místě, kde se nádoba nachází. Svozové auto bude vybaveno čtecím zařízením a váhou. Takže město bude svozové společnosti  platit za konkrétní vyvezené popelnice a skutečné  množství odpadu.

„Elektronická evidence pomocí RFID čipů městu umožní přesnou evidenci nádob a lepší kontrolu výkonů svozové firmy. Zároveň to bude znamenat efektivnější řízení odpadového hospodářství a úspory finančních prostředků z městského rozpočtu.“ upřesňuje starosta  Ondřej Lochman.

Čipování popelnic bude probíhat postupně, začne nejdříve v druhé polovině prázdnin. O konkrétním postupu (kdy bude probíhat čipování v jednotlivých částech města) budou občané včas informování na webových stránkách města, městským rozhlasem a na letácích. Snaha je čipovat nádoby hlavně ve svozové dny. V případě, že čipování bude probíhat mimo svozové dny, občané budou vyzváni, aby v určené dny přistavili nádoby na místo svozu.  Nádoby, které nebudou mít platný čip, nebudou v budoucnu sváženy. Přesné datum, kdy tato skutečnost nastane, stanoví město.  Přidání, výměna nebo zrušení nádoby bude probíhat obdobně jako doposud. Konkrétní postupy budou předmětem dalších jednání s firmou Compag a informace k těmto úkonům získají občané na městském úřadě a na webových stránkách města.