Navazujeme na informační schůzku k přípravě stavby „Mnichovo Hradiště – Dobrá Voda, Lhotice - vodovod“, která se uskutečnila 31.01.2017 v sále Klubu s.r.o. v Mnichově Hradišti a na Informace ke stavbě vodovodu ze dne 17.03.2017, viz tento článek

Zájemcům o zřízení vodovodní přípojky sdělujeme, že dokumentaci vodovodní přípojky si mohou vyzvednout od 02.10. 2017 do 31.10.2017 v kanceláři č. 108 městského úřadu v Mnichově Hradišti, po uhrazení  částky 2.360 Kč vč. DPH.

Úhradu lze provést buď hotově v pokladně městského úřadu, nebo bankovním převodem na účet 19 – 2627181/0100. Otevírací dobu pokladny najdete na konci této informace. Při každém z uvedených způsobů platby uvádějte příslušný variabilní symbol, který jste obdrželi e-mailem, popř. si ho telefonicky vyžádejte u Ing. Krůfy. Pokud budete potřebovat daňový doklad, obdržíte ho na u finančního odboru.

Na základě dokladu o zaplacení obdržíte v úředních dnech (pondělí a středa od 8:00 do 17.00 h.) v kanceláři č. 108 vaší příslušnou dokumentaci. Pokud si dokumentaci nemůžete z vážných důvodů vyzvednout v úředních dnech, projednejte s Ing. Krůfou způsob jejího převzetí buď telefonicky nebo e-mailem.

Současně s dokumentací obdržíte dále:

  • nabídku / objednávku na zhotovení přípojky od zhotovitele stavby KZP Hrdlička
  • čestné prohlášení k možnosti snížení sazby DPH u bytových a rodinných domů
  • smlouvu na dodávku vody a Informaci k uvedení nového veřejného vodovodu do provozu od budoucího provozovatele, spol. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. (podepsanou smlouvu předáte na provozní středisko v Mnichově Hradišti, ul. Ivana Olbrachta č.p.1496)

Po vydání územního souhlasu obdržíte od stavebního úřadu poštou vyrozumění o jeho účinnosti.

Dále bychom vás chtěli znovu upozornit na výhodnou možnost provedení přípojek zhotovitelem stavby vodovodu, firmou KZP Hrdlička. Tato odborná firma má v současné době k dispozici veškerá povolení k provádění stavebních prací, má vytyčené podzemní sítě, nainstalováno potřebné dopravní značení na komunikacích a vyřízené zvláštní užívání komunikací jak obecních, tak zejména krajských. Během výstavby vodovodu provádí rovněž příslušné geodetické zaměření veřejných částí přípojek a po provedení vodovodu také odborně provede plošnou opravu dotčených povrchů vozovek, včetně potřebných zkoušek hutnění zásypů. S ohledem na výše uvedené skutečnosti a pro další bezproblémový postup realizace přípojek, proto zájemcům o přípojku doporučujeme provést touto firmou minimálně veřejné části domovních přípojek, tzn. od hlavního řadu do vodoměrné šachty nebo k místu budoucího vodoměru.

Pokud budete mít v úmyslu práce zadat jiné firmě, je třeba jí s výše uvedenými požadavky a pravidly seznámit a vybraná firma musí před i během provádění přípojky zajistit stejná povolení a stejné činnosti jako firma KZP Hrdlička.

Pro úplnost ještě jednou uvádíme kontaktní údaje. Podle povahy věci se můžete obrátit na tyto konkrétní osoby (popř. se můžete obrátit na předsedy vašich osadních výborů, kteří se zúčastňují kontrolních dnů stavby):

  • Ing. Jan Čížek - projekce přípojek, mobil: 604 236 194, e-mail: vhk@volny.cz
  • Ing. Oldřich Makovička - technický dozor investora, mobil: 739 091 048, e-mail: makovicka.oldrich@seznam.cz
  • Ing. Miloš Krůfa - městský investor, mobil: 602 154 247, e-mail: milos.krufa@mnhradiste.cz
  • Roman Hrdlička - zhotovitel, mobil: 776 625 500, e-mail:
  • Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Provozní středisko Mnichovo Hradiště (zejména montáž vodoměrů): Aleš Marek, telefon: 326 771 014, e-mail: amarek@vakmb.cz
  • Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Obchodní oddělení (uzavírání smluv o dodávce vody): Jana Dostálová, telefon: 326 376 142, e-mail: jdostalova@vakmb.cz

Závěrem si Vás dovolujeme požádat, abyste o této informaci laskavě informovali případné spoluvlastníky připojované nemovitosti a po dokončení přípojky nám neprodleně předali, buď osobně do podatelny MěÚ, nebo poštou, potvrzení o dokončení přípojky (např. protokol o předání a převzetí prací), které Vám vystaví zhotovitel přípojky.

Těšíme se na spolupráci s vámi při dokončení vodovodu ve vaší místní části.