Vážení občané a majitelé nemovitostí ve Veselé, jistě jste již sami poznali, že stavba kanalizace, zahájená v březnu 2011, se chýlí k samotnému závěru.

Vlastní kanalizační stoky a části přípojek na veřejných plochách jsou prakticky dokončeny.

V současné době ještě probíhají dokončovací práce na komunikacích a veřejných plochách zeleně, které nebylo možné dokončit v závěru loňského roku z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Rovněž byla podána žádost o kolaudaci stavby s předpokladem jejího termínu koncem května. Dále také probíhá intenzivní příprava na provoz kanalizace, který musí dle dotačních podmínek zajišťovat po dobu min. 10 let přímo město Mnichovo Hradiště prostřednictvím odpovědné odborně způsobilé osoby, vybrané ve výběrovém řízení.

Jak jsme vás již informovali na přípravných schůzkách před zahájením a během stavby, připojování objektů na stokovou síť bude možné až po kolaudaci celé kanalizace a tudíž nyní nelze ještě nemovitosti na kanalizaci připojovat. Nicméně na soukromých pozemcích je možné provádět realizaci neveřejné části domovní přípojky podle příslušné dokumentace a územního souhlasu. Vlastní připojení na veřejnou část přípojky pak proběhne pod dohledem zástupce města (kontrola před záhozem výkopu). Připojení bude možné jen na základě předem uzavřené smlouvy oodvádění odpadních vod.

O dalších krocích před spuštěním provozu budete ještě včas informováni.

Ještě jednou si také dovolujeme připomenout, že veřejné části domovních kanalizačních přípojek byly provedeny v rámci stavby kanalizace. Z hlediska vlastníků připojovaných nemovitostí tedy zdarma, přičemž připojením na kanalizaci dojde k technickému zhodnocení celé připojované nemovitosti. Tudíž bychom na oplátku uvítali, aby i počet nemovitostí připojovaných na kanalizaci byl co nejvyšší a v přijatelném časovém horizontu.


Pro informaci ještě jednou uvádíme, že stoková síť ve Veselé se skládá z kanalizačních stok S1, S2, S3 a výtlaků V1 a V2. Stavba je liniového charakteru, vedena v zastavěné části obce v komunikaci, nebo chodníku. Odpadní vody jsou gravitačně svedeny do nejnižšího místa k čerpacím stanicím. Stoky S1 a S2 jsou svedeny do čerpací stanice ČS1 poblíž rybníka. Odtud je voda přečerpávána výtlakem do šachty Š57a na stoce S3a. Z této šachty je voda gravitačně svedena stokou S3 do ČS2 u křižovatky ulic 5. května a K Pískovně. Čerpací systém u ČS1 s technologií čerpání se separací pevných látek je proveden s podzemní plastovou, pochůznou šachtou o průměru DN 2000 mm, hloubkou šachty 2470 mm a celkovou akumulací 8,20 m3. U ČS2 je systém shodný, hloubka šachty je ale 3510 mm a celková akumulace 13,00 m3. Z ČS2 se dalším výtlačným potrubím odpadní voda dostává do původního kanalizačního systému města Mnichovo Hradiště, do stoky A (šachta Šst v ulici 5. května). Pro zajištění měření čerpaného množství odpadních vod je na výtlaku osazen indukční průtokoměr. Čištění odpadních vod je realizováno na rekonstruované ČOV Mnichovo Hradiště. Součástí kanalizační soustavy jsou revizní šachty.

Rozsah kanalizačního území činí 40,1 ha, v nadmořské výšce  222,47 - 232,28 m n.m.

Gravitační kanalizace je vybudována v celkové délce 3 444,43 m, převážně z kameninových trub KT 250 – 600, viz rozpis v tabulce:

stoka materiál / DN délka m lokalita - ulice
S1 KT 250 73,01 Do Polí
S1 KT 250 42,91 Jabloňová
S1 KT 300 194,95 Jabloňová
S1 KT 300 289,40 5. května
S1 KT 300 187,69 Na Návsi
S1 KT 600 38,82 Na Návsi
S1 LT 200 4,03 Na Návsi
S1a KT 250 22,93 Na Návsi
S1-1 KT 250 185,28 5. května
S1-2 KT 250 242,69 Školní
S1b KT 300 37,54 5. května
S1-3 KT 300 75,87 5. května
S1-3 KT 250 176,84 Nová
S1-3a KT 250 30,30 5. května
S1c KT 250 65,87 Nová
S2 KT 600 28,00 Na Návsi
S2 KT 300 444,98 Na Návsi
S2 KT 200 24,02 Bakovská
S2-1 KT 250 83,54 Na Návsi
S2-2 KT 250 253,56 Křemenská
S2-3 KT 250 173,03 5. května
S2-5 KT 250 98,47 -
S2a KT 250 18,27 Na Návsi
S2-4 KT 250 49,13 -
S3 KT 200 6,10 5. května
S3 KT 600 38,90 5. května
S3 KT 300 182,50 5. května
S3 KT 300 244,0 Lhotická
S3-1 KT 250 82,10 Slepá
S3a KT 250 31,40 5. května

Výtlak V1 a V2 je proveden v DN 100, v celkové délce 1 525,21 m.

Domovní přípojky jsou připraveny v počtu 210 ks, z kameniny trub KT 150, v celkové délce 1 333 m.

Mimo vlastní stavbu kanalizace byla ve Veselé ve spolupráci s osadním výborem ještě provedena rozsáhlá oprava místních komunikací a chodníků, včetně výměny a oprav části staré dešťové kanalizace. Rovněž byla provedena, za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu, úprava dopravního značení na hlavní krajské komunikaci. Další opravy dešťové kanalizace i místních komunikací budou probíhat ještě v tomto roce.