Vážení občané, dne 1. ledna 2015 nabývá účinnosti zákon č. 239/2013 Sb., ve znění zákona č. 260/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, upravující zejména oblast registrace silničních vozidel.

Mezi hlavní změny lze zařadit následující:

Zápis změny vlastníka či provozovatele vozidla
Od 1. ledna 2015 zanikají tzv. polopřevody. Zápis změny vlastníka či provozovatele bude proveden na základě společné žádosti původního vlastníka a nového vlastníka (či provozovatele), která se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu, dlouhodobého pobytu či přechodného pobytu, jedná-li se o fyzickou osobu, nebo podle místa podnikaní, jedná-li se fyzickou osobu podnikající, nebo místa sídla, jedná-li se o právnickou osobu, původního vlastníka.