Na základě dlouhodobé diskuze a v návaznosti na záměr revitalizace Masarykova náměstí je záměrem města přesunout autobusové nádraží k vlakovému a spolu s navazujícím řešením pěší a cyklistické prostupnosti vytvořit terminál veřejné dopravy.

Studie, která byla vybraná jako vítězná, navazuje na kvality současného stavu (vzrostlé stromy, dlážděný předprostor železniční stanice) a navrhuje řešení příznivé pro chodce. Návrh umožňuje obousměrný vjezd a výjezd autobusů do ulic J. Švermy a Dvořákova s pěti přehlednými nástupišti v jedné řadě přiléhajícími nástupní hranou k železniční stanici. Šesté stání používané převážně jako výstupní přiléhá k parku podél ulice J. Švermy. Přímo ve vozovce ulice Dvořákova je stavebně naznačeno provizorní stání pro stanicování autobusu v případě výluk. Pro vyčkávání autobusů je navržen podélný pruh. Součástí stavby bude dále celkem 43 stání pro kola a v území je navrženo 26 odstavných stání pro osobní automobily. Návrh dále počítá s výsadbou 14 stromů.

Harmonogram/etapizace

 

  • prosinec 2016 - březen 2017: výběr zpracovatele studie a projektové dokumentace v rámci výběrového řízení formou zpracování souběžného architektonického návrhu
  • březen - prosinec 2017: zpracování projektové dokumentace, povolovací řízení
  • září 2017: podání žádost o dotaci do IROP
  • červen 2018 - projekt byl schválen k financování z programu IROP
  • září - říjen 2018 - výběr dodavatele stavby
  • jaro 2019 zahájení realizace