Modernizace přestupního terminálu v Mnichově Hradišti

CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006469

Předmětem projektu je stavba dopravních ploch terminálu veřejné dopravy (autobusy) v Mnichově Hradišti a úprava komunikace ul. Dvořákova včetně nástupišť s informačními sloupky a informační tabule vlakové dopravy, přístřešku, parkovacích stání pro osobní automobily, odstavných stání pro autobusy, chodníků, zařízení pro parkování jízdních kol, prvků městského mobiliáře, plochy zeleně, vsakovacího zařízení, oplocení a úprav veřejné technické infrastruktury na dotčené ploše.

Cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost, dostupnost a bezpečnost města vybudováním moderního, bezpečného a komfortního dopravního terminálu, který usnadní přestupy mezi vlaky, autobusy a vlastní dopravou, zjednoduší orientaci cestujících a dopravců.

Výsledkem projektu je snížení využívání individuální automobilové dopravy ve prospěch šetrnějších způsobů přepravy, jakými jsou doprava veřejná, cyklistická či pěší. Rozvoj alternativních způsobů přepravy povede mimo jiné k poklesu množství dopravních nehod, kongescí, zlepšení životního prostředí snížením emisí, za současného zvyšování bezpečnosti provozu a zajištění bezbariérového přístupu.

Projekt "Modernizace přestupního terminálu v Mnichově Hradišti" je spolufinancován Evropskou unií.

Na základě dlouhodobé diskuze a v návaznosti na záměr revitalizace Masarykova náměstí je záměrem města přesunout autobusové nádraží k vlakovému a spolu s navazujícím řešením pěší a cyklistické prostupnosti vytvořit terminál veřejné dopravy.

Studie, která byla vybraná jako vítězná, navazuje na kvality současného stavu (vzrostlé stromy, dlážděný předprostor železniční stanice) a navrhuje řešení příznivé pro chodce. Návrh umožňuje obousměrný vjezd a výjezd autobusů do ulic J. Švermy a Dvořákova s pěti přehlednými nástupišti v jedné řadě přiléhajícími nástupní hranou k železniční stanici. Šesté stání používané převážně jako výstupní přiléhá k parku podél ulice J. Švermy. Přímo ve vozovce ulice Dvořákova je stavebně naznačeno provizorní stání pro stanicování autobusu v případě výluk. Pro vyčkávání autobusů je navržen podélný pruh. Součástí stavby bude dále celkem 43 stání pro kola a v území je navrženo 26 odstavných stání pro osobní automobily. Návrh dále počítá s výsadbou 14 stromů.

Harmonogram/etapizace

 

  • prosinec 2016 - březen 2017: výběr zpracovatele studie a projektové dokumentace v rámci výběrového řízení formou zpracování souběžného architektonického návrhu
  • březen - prosinec 2017: zpracování projektové dokumentace, povolovací řízení
  • září 2017: podání žádost o dotaci do IROP
  • červen 2018 - projekt byl schválen k financování z programu IROP
  • září - říjen 2018 - výběr dodavatele stavby
  • březen 2019 zahájení realizace